Use of cookies
Click and
OK

Dynamic Warrior

New

You Gui Wan

Energy relations:
Sub-energy in kidneys Yang and kidney essence (Jing - original life energy). Sub-energy between kidneys Yang and lung Qi. Heats and strengthens kidneys Yang. Stabilizes and builds kidney essence (Jing). Rooted kidneys Qi.

More details

DKK 225,00

More info

Tongue:
Bleached, swollen, wet.

Pulse:
Lying deep, feels weak and slow.


Ingredients:
PinYin
Du zhong
Ba ji tian
Bu gu zhi
Shu di huang
Tu si zi
Huai niu xi
Wu wei zi
Shan yao
Shan zhu yu
Gou qi zi
Hong ren shen
Wu zhu yu
Dang gui shen
Rou gui
Common Name
Eucommia bark
Morinda root
Psoralea fruit
Prepared rehmannia root
Chinese dodder seed
Achyranthes root
Schisandra fruit
Chinese yam rhizome
Asiatic cornelian cherry
Lycium fruit
Chinese red ginseng root and rhizome
Evodia fruit
Dong quai root
Chinese cinnamon bark

30 other products in the same category: